Widgets

Nota EDU 3107 | Pandangan Mengenai Teori Dalam Bidang Bimbingan Dan Kaunseling

Zainal Abidin Ahmad 2005 memberi fokus kepada kaunselor tentang apa yang dilakukannya terhadap klien.

Frank ( 1971)Teori sangat penting dan dapat memberi panduan, keyakinan dan halatuju bagi mereka yang mengamalkannya.
Jenis-jenis teori dalam kaunseling
  • Teori Psikoanalisis.
  • Teori pemusatan klien
  • Teori Gestalt –provokasi
  • Teori Terapi Rasional Emotif
  • Teori Tingkah Laku (Behaviorisme)
Teori Psikoanalisis.

Dipelopori Sigmund Freus

1) Alam sedar
2) Alam pra sedar
3) Alam tidak sedar

Teori pemusatan klien

Dipelopori Carl Rogers

1) Reaksi kepada pendekatan tradisi yang terlalu mementingkan diagnosis, menyiasat dan mentafsir.
2) Percaya bahawa insan itu baik, boleh dipercayai berusaha kearah kesempurnaan diri.

Teori Gestalt
  • Dipelopori Friedrich Solomon Perls
  • Merupakan satu pola, bentuk atau konfigurasi yang diamati oleh seorang yang terdiri dari beberapa bahagaian yang dilihat sebagai satu keseluruhan yang menghasilkan makna yang tersendiri.
Teori terapi Rasional Emotif

1) Albert Ellis
2) Fokus kepada aspek kognitif, penilaian, penganalisisan, emosi, tingkahlaku dan membuat keputusan.
3) Menitik beratkan soal nilai dan kepercayaan yang tidak rasional yang dianut oleh kebanyakan insan yang akhirnya membawa kepada masalah.
4) Berorientasikan kepada pendidikan semula dan gantikan sistem kepercayaan klien.

Teori Tingkah Laku (Behaviorisme)

Berkembang dari 3 tahap
  • Tahap pertama- diasaskan oleh Pavlov 1960 dan hull 1943 yang menghasilkan pelaziman klasik.
  • Tahap kedua – diasas oleh skinner, lahirnya pelaziman operan (beri tumpuan kepada peneguhan, pelupusan dan hukuman) yang diasaskan oleh Skinner 1953- teknik modifikasi tingkahlaku.
  • Tahap 3 - dikenali sebagai terapi tingahlaku kognitif yang menggabugkan aliran ketingkahlakuan dan kognitif.
Kepentingan Teori kaunseling

1) Sebagai panduan untuk kaunselor memahami tingkahlaku manusia.
2) Sebagai rujukan untuk membantu kaunselor
3) Memberi kita rasional tentang apa yang dilakukan dan membimbing tindakan-tindakan kita.

Model Nystul

Menurut Nystul (2006), kombinasi seni dan sains kaunseling menekankan hubungan di antara teori, kajian dan amalan.

TEORI -> PENYELIDIKAN -> PRAKTIKAL
Komen Facebook
0 Berikan komen anda
abam ming. Powered by Blogger.